പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്     

:

ഹരിപ്പാട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

14.25ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

13
 
ജനസംഖ്യ

:

12811
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

6200
സ്ത്രീകള്‍

:

6611
ജനസാന്ദ്രത

:

899
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1066
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

95
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

93
Source : Census data 2001