വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ പാര്‍ട്ടി
1 പാണ്ടി പൊന്നപ്പന്‍ ഐ.എന്‍.സി
2 പോച്ച പ്രസാദ് സി.പി.ഐ (എം)
3 ആനാരി വടക്കേകര ശ്രീജ ഐ.എന്‍.സി
4 ആനാരി തെക്കേകര രത്നകുമാരി ഐ.എന്‍.സി
5 തെക്കേക്കര തെക്കേയറ്റം രേവമ്മ ഐ.എന്‍.സി
6 ചക്കൂരേത്ത് രാജേഷ് സി.പി.ഐ (എം)
7 വെട്ടോലില്‍ ഹരികുമാര്‍.എസ് ഐ.എന്‍.സി
8 ഹൈസ്കൂള്‍ വാര്‍ഡ് രാജശേഖര്‍ ഐ.എന്‍.സി
9 ആയാപറമ്പ് തെക്കേക്കര സരിത രാജന്‍ സി.പി.ഐ (എം)
10 ചെറുതന തെക്കേക്കര സുജിനി.എസ് സ്വതന്ത്രന്‍
11 വടക്കേക്കര തെക്കേയറ്റം പത്മജ ഐ.എന്‍.സി
12 ആയാപറമ്പ് വടക്കേക്കര ശ്രീകല.എല്‍ സി.പി.ഐ (എം)
13 ചെറുതന വടക്കേക്കര കൃഷ്ണകുമാരി.കെ സി.പി.ഐ (എം)