ലൈഫ് - ഭൂമി ഉളള ഭവനരഹിതരുെട അന്തിമ ഗുണേഭാക്ത പട്ടിക