ചെറുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-2019 വാര്‍ഷികപദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

2018-2019

ചെറുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ISO 9001-2015

CERTIFICATION

ചെറുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-2019 കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് പദ്ധതി പ്ലാനുകള്‍

ലൈഫ് പ്ലാനുകള്‍ (12 എണ്ണം)

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ 2015

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ പാര്‍ട്ടി
1 പാണ്ടി പൊന്നപ്പന്‍ ഐ.എന്‍.സി
2 പോച്ച പ്രസാദ് സി.പി.ഐ (എം)
3 ആനാരി വടക്കേകര ശ്രീജ ഐ.എന്‍.സി
4 ആനാരി തെക്കേകര രത്നകുമാരി ഐ.എന്‍.സി
5 തെക്കേക്കര തെക്കേയറ്റം രേവമ്മ ഐ.എന്‍.സി
6 ചക്കൂരേത്ത് രാജേഷ് സി.പി.ഐ (എം)
7 വെട്ടോലില്‍ ഹരികുമാര്‍.എസ് ഐ.എന്‍.സി
8 ഹൈസ്കൂള്‍ വാര്‍ഡ് രാജശേഖര്‍ ഐ.എന്‍.സി
9 ആയാപറമ്പ് തെക്കേക്കര സരിത രാജന്‍ സി.പി.ഐ (എം)
10 ചെറുതന തെക്കേക്കര സുജിനി.എസ് സ്വതന്ത്രന്‍
11 വടക്കേക്കര തെക്കേയറ്റം പത്മജ ഐ.എന്‍.സി
12 ആയാപറമ്പ് വടക്കേക്കര ശ്രീകല.എല്‍ സി.പി.ഐ (എം)
13 ചെറുതന വടക്കേക്കര കൃഷ്ണകുമാരി.കെ സി.പി.ഐ (എം)

ലൈഫ് - ഭൂമി ഉളള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണേഭാക്ത പട്ടിക

ലൈഫ് - ഭൂമി ഉളള ഭവനരഹിതരുെട അന്തിമ ഗുണേഭാക്ത പട്ടിക

ലൈഫ് - ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണേഭാക്ത പട്ടിക

ലൈഫ് - ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണേഭാക്ത പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

https://drive.google.com/file/d/0B2aSAYIiHl_JZXBCY2xuUUhLdEk/view

പൌരാവകാശ രേഖ 2017

പൌരാവകാശ രോഖ 2017

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-2017

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-2017