ചെറുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ചെറുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

AFS 2017-18

AFS 2017-19 rptbalancesheetAFS i-e-schedule

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് 16-17 റിപ്പോര്‍ട്ട്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് 16-17 റിപ്പോര്‍ട്ട്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് 15-16 റിപ്പര്‍ട്ട്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് 15-16 റിപ്പോര്‍ട്ട്

ചെറുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആഡിറ്റ് റിപോര്‍ട്ട് 2018-19

auditreport1

ചെറുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആഡിറ്റ് റിപോര്‍ട്ട് 2017-18

2017-18-audit-report1

മത്സ്യകൃക്ഷി ചെയ്യുന്നത് -നോട്ടീസ്

സുഭിക്ഷകേരളം -മത്സ്യകൃക്ഷി ചെയ്യുന്നത് -നോട്ടീസ്

ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - കോവിഡ്‌ 19 സൗജന്യ ഭക്ഷണം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

കോവിഡ്‌ 19 സൗജന്യ ഭക്ഷണം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്new-doc-04-09-2020-1133211

ചെറുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-2020 വാര്‍ഷികപദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

https://drive.google.com/file/d/1wiGZoWgIYCi7iMeGXvVKvhx4nRu7Dc1-/view?usp=sharing

ചെറുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-2019 വാര്‍ഷികപദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

2018-2019