വിവരാവകാശം

വിവരാവകാശ നിയമം -2005

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ളിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍  -  ശ്യാംകുമാര്‍

(സെക്രട്ടറി)

മൊബൈല്‍  -  9496040747

ഓഫീസ് ഫോണ്‍  -  04702602365

അസി. പബ്ളിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍                         -  ശ്രീമതി. ശ്രീകുമാരി

(ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്)

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി                                            -  ശ്രീ. മധുസൂദനക്കുറുപ്പ്

(ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത്, തിരുവനന്തപുരം)

-  മൊബൈല്‍  -  9496040610

- ഓഫീസ്   -  0471-2731212

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഭരണസമിതി