പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തിരുവനന്തപുരം
ബ്ളോക്ക്

:

വര്‍ക്കല
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

10.87 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

14

ജനസംഖ്യ

:

16325
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

7495
സ്ത്രീകള്‍

:

8830
ജനസാന്ദ്രത

:

1502
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1178
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

87.44
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

92.22
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

83.42
Source : Census data 2001