ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഐ.എസ്സ്.ഒ പ്രഖ്യാപനം, അഗതി രഹിത ഗ്രാമം പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനം, പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്‍റെ ശിലാസ്ഥാപനം എന്നി ബഹു. എം.എല്‍.എ അഡ്വ.ബി സത്യന്‍ നിർവ്വഹിച്ചു. ഫോട്ടോ ചുവടെ

ഫോട്ടോ 1

ഫോട്ടോ 2

ഫോട്ടോ 3

ഫോട്ടോ 4

ഫോട്ടോ 5