ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ഐ.എസ്സ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷന്‍