ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഐ.എസ്.ഒ നിലവാരത്തിലേക്ക്.  ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ 07.02.2019 ന് നടന്ന സ്റ്റേജ്  2 ഓഡിറ്റും ഗംഭീരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാണ്  ഐ.എസ്.ഒ നിലവാരത്തിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തത്

ഫോട്ടോ കാണുക

1

2

3