മാലിന്യ മുക്ത ഗ്രാമമം പദ്ധതി - റെസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം - 04.10.2018

ഫോട്ടോ1 ഫോട്ടോ2