സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്ത ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

1. ലിസ്റ്റ് 1

2. ലിസ്റ്റ് 2

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതരുടെ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

1. ലിസ്റ്റ് 1

2. ലിസ്റ്റ് 2