വിജ്ഞാപനം

നോട്ടീസ്

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

1. ഭാഗം 1

2. ഭാഗം 2

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ആക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയുടെ മാതൃക