ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഐ.എസ്സ്.ഒ പ്രഖ്യാപനം, അഗതി രഹിത ഗ്രാമം പ്രഖ്യാപനം, പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്‍റെ ശിലാസ്ഥാപനം എന്നിവ ബഹു. എം.എല്‍.എ അഡ്വ.ബി സത്യന്‍ നിർവ്വഹിച്ചു.

ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഐ.എസ്സ്.ഒ പ്രഖ്യാപനം, അഗതി രഹിത ഗ്രാമം പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനം, പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്‍റെ ശിലാസ്ഥാപനം എന്നി ബഹു. എം.എല്‍.എ അഡ്വ.ബി സത്യന്‍ നിർവ്വഹിച്ചു. ഫോട്ടോ ചുവടെ

ഫോട്ടോ 1

ഫോട്ടോ 2

ഫോട്ടോ 3

ഫോട്ടോ 4

ഫോട്ടോ 5

ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ഐ.എസ്സ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍

ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ഐ.എസ്സ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷന്‍

ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷന് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു

ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഐ.എസ്.ഒ നിലവാരത്തിലേക്ക്.  ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ 07.02.2019 ന് നടന്ന സ്റ്റേജ്  2 ഓഡിറ്റും ഗംഭീരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാണ്  ഐ.എസ്.ഒ നിലവാരത്തിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തത്

ഫോട്ടോ കാണുക

1

2

3

മാലിന്യ സംസ്കരണം അഭ്യര്‍ത്ഥന

മാലിന്യ സംസ്കരണം അഭ്യര്‍ത്ഥന

2018-19 പദ്ധതി രൂപീകരണം

05.10.2018 തീയതി നടന്ന വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗ ഫോട്ടോ

ഫോട്ടോ 1

ഫോട്ടോ 2

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1.

2

3.

4.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14