വികസന രേഖ

കാണുക

2020-21 വാർഷിക പദ്ധതി വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം

ചെറുന്നിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2020-21 വാര്‍ഷികപദ്ധതിയിലെ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഓഫീസുകള്‍  എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാരില്‍ നിന്നും 17.08.2020 മുതല്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി-21-8-2020

സുഭിക്ഷ കേരളം - ഞാറ്റുവേല ചന്ത

സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി യുടെ ഭാഗമായി ചേറുന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കൃഷിഭവൻ-കാർഷിക കർമസേന എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ  സംഘടിപ്പിച്ച ഞാറ്റുവേല ചന്തയിൽ നിന്നും….കർഷകർക്കുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കൾ, വിത്തു  ജൈവ വളം, തൈകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കി…കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വില്കുവാനും പരസ്പരം കൈമാറുന്നതിനും ഇതു ഒരു വേദിയായി…ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, വർക്കല കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, വികസന സമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു….

ഫോട്ടോ

ബഡ്ജറ്റ് 2020-21

വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍

അധിക വിവരങ്ങള്‍

കോവിഡ് - 19

റിപ്പോർട്ട്