വിവരാവകാശം-വിവരങ്ങള്‍

*******************************************************************************************************************************
RTI Act 2005

Application Form Format In

Malayalam

English
*********************************************************************************************************************************

*.   2014-15 - വാര്‍ഷിക ബജറ്റ്  (വരവ് -ചെലവ്  കണക്ക് ).

*. D&O ലൈസന്‍സ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍.

*. ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സേവനാവകാശം - 2012

*. ജീവനക്കാര്യം.


*********************************************************************************************************************************

*.  ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക.

1. ഗാര്‍ഹിക പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ്

2. ഭവനപുനരുദ്ധാരണം  -  ജനറല്‍

3.  വിവാഹ ധനസഹായം - എസ്.സി

4.  ഭവനനിര്‍മ്മാണം - വനിത

5.  ഭവനപുനരുദ്ധാരണം - എസ്.സി

6.  ഭവനനിര്‍മ്മാണത്തിന്  സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ -  എസ്.സി

7.  കുടിവെള്ളകിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം - ജനറല്‍

8.  ഐ.എ.വൈ  ഭവന നിര്‍മ്മാണം - എസ്. സി.

9. ഐ.എ.വൈ  ഭവന നിര്‍മ്മാണം - ന്യൂനപക്ഷം.

10. ഐ.എ.വൈ  ഭവന നിര്‍മ്മാണം - ജനറല്‍

11.  ഭവന നിര്‍മ്മാണം - എസ്. സി.

12.  ഭവന നിര്‍മ്മാണം - ജനറല്‍

13.  തെങ്ങ് കൃഷിക്ക്  ജൈവവളം ലഭ്യമാക്കല്‍

14. മുട്ടക്കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ - ജനറല്‍

15.  കാലിത്തൊഴുത്ത് നിര്‍മ്മാണം - ജനറല്‍

16.  ശാരീരികമാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്.

17.  കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷി

18.  ഫലവൃക്ഷതൈകള്‍

*********************************************************************************************************************************

*.  ജോലി സംബന്ധമായ ഓഫീസ് ഉത്തരവ് .

*.    പദ്ധതി രേഖ .

*.   പൌരാവകാശ രേഖ

*. Subsidy Guideline Of Cherukunnu Grama Panchayath

*.   കരിങ്കല്‍ / ചെങ്കല്‍ ക്വാറികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍