പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

തളിപ്പറമ്പ്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

15.37 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

13

ജനസംഖ്യ

:

16246
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

7473
സ്ത്രീകള്‍

:

8773
ജനസാന്ദ്രത

:

1057
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1174
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

90.41
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

96.04
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

85.71
Source : Census data 2001