മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേര് കാലാവധി
1 കെ.വി. അംബുക്കുട്ടി 1958 -1963
2 കെ. ഒതേനന്‍ 1964 -1979
3 പി. എം. ചെമ്മരന്‍ 1979 - 1984
4 വി. വി നാരായണന്‍ മാസ്റ്റര്‍ 1984 -1995
5 പി. പി. നാണി 1995 - 2000
6 എം. ദാമോദരന്‍ 2000 - 2005
7 കെ.വി. നാരായണന്‍ 2005 - 2010
8 കെ. നാരായണി ടീച്ചര്‍ 2010 - 2015