തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  ചെറുകുന്ന്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക 17-06-2020 തീയതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക http://lsgelection.kerala.gov.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും പരിശോധിയ്ക്കാവുന്നതാണ്