അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. അസ്സൻ കുഞ്ഞി മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹിക്കുന്നു. ചടങ്ങിൽ വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻ്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ.പി.വി. സജീവൻ, അസി: സിക്രട്ടറി ശ്രീ. ഷിബു കരുൺ. ടി, ഹെഡ് ക്ലർക്ക് ശ്രീമതി നിഷ കെ.പി. എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

migrant-labour