ലൈഫ് മിഷന്‍ 2 ലക്ഷം വീടുകളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം സംസ്ഥാന തല  ഉദ്ഘാടനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച്  ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് ഭാവന പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് തല കുടുംബ സംഗമം നടത്തി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ. പികെ അസ്സന്‍കുഞ്ഞി മാസ്റ്റര്‍ പരിപാടി  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത്

സംസാരിച്ചു. സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്തില്‍ BIG Screen ഇല്‍ ലൈവ് ആയി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു.

life-2

life-3

life-4