2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന  അങ്കണവാടിയില്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സാധന സാമഗ്രികള്‍ വിതരണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. പി കെ അസ്സന്‍കുഞ്ഞി മാസ്റ്റര്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

agn3agn2agn1