ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷൻ രണ്ടാം ഘട്ടം ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തികരിച്ച ശ്രീമതി ലീല എ, ശീ സുജിത്ത്, ശ്രീ  പ്രശാന്ത്  എന്നിവരുടെ താക്കോൽ ദാനം പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ അസ്സൻ കുഞ്ഞി മാസ്റ്റർനിർവ്വഹിക്കുന്നു

LIFE 2

LIFE 3

11