1. ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന് സബ്സിഡി (ജനറല്‍)

2. ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന് സബ്സിഡി (എസ് സി)

3. വാസേയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകള്‍ വാസയോഗ്യമാക്കുക (ജനറൽ )

4. ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് അധിക വില നൽകൽ

5. തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവ വളം

6. ആട് വളർത്തൽ

7. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വെല്ലുവിളികൾനേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

8. വാസേയാഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകൾ വാസേയാഗ്യമാക്കൽ (ആശ്രയ)

9.  75 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ വേയാജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ (ജനറല്‍)

10. ധാതുലവണങ്ങൾ , വിരമരുന്ന്

11. പ്രത്യേക കന്ന്കുട്ടി പരിപാലന പരിപാടി

12. പയർ വർഗ്ഗ കൃഷി

13. മേല്‍ക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേല്‍ക്കൂര സ്ഥാപിക്കല്‍ (ജനറൽ )

14. വാസേയാഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകൾ വാസേയാഗ്യമാക്കൽ (പട്ടികജാതി)