ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - സ്ച്ഛതാ ഹി സേവ പഞ്ചായത്ത് തല സെമിനാര്‍ 29/09/2018 ന് പകല്‍ 11 മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വെച്ച് നടന്നു. ഹരിതകേരളാമിഷന്‍ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ കോഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ശ്രീ. ഇ.കെ. സോമശേഖരന്‍ വിഷയാവതരണം നടത്തി. new-doc-2018-10-01-1506591seminar-123