വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020 -21

55 വയസ്സിന് താഴെപ്രായമുള്ള വിധവകള്_ക്ക് സ്വയംതൊഴില്_(ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് )

House maintenance (ST)

malsiyakrishi (179/21)

ആട് വളര്ത്തല് (ST)

എസ് സി വിഭാഗക്കാര്_ക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം

കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി

കയര്‍പിരി യൂണിറ്റിന് ചകിരി നല്‍കല്‍ (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് )

കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ (എസ് സി)

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് കറവയന്ത്രവും പരിശീലനവും

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ മിനറല്‍ മിക്സ്ച്ചര്‍ (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി)

കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി വനിത ക്ഷീര കര്‍ഷകരുടെ ലിസ്റ്റ്

കിഴങ്ങ് വ്യാപനം ജനറല്‍ (180/21)

കിഴങ്ങുവര്‍ഗ്ഗ കൃഷി (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് )

കൃഷി മുടങ്ങാതിരിക്കാന്‍ മഴമറ (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് )

കേള്‍വിശക്തികുറഞ്ഞ വിദ്ധര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് )

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (എസ്.റ്റി)

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (എസ്.സി)

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ളകണക്ഷന്‍ (General)

ചെറുധാന്യകൃഷി (ജനറല്‍)

ഡിഗ്രി പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി (എസ്.സി) (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

നെല്‍_കൃഷി വികസനം (ജനറല്‍)

നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിചെലവ് സബ്സിഡി (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് )

നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിചെലവ്സബ്സിഡി (ജനറല്‍)

പച്ചക്കറി കൂലിചെലവ് സബ്സിഡി (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് )

പച്ചക്കറി വികസനം (17/21) (General)

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശ കസേര

പട്ടികജാതി വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍

പപ്പായ സമൃദ്ധി (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് )

പയറുവര്‍ഗ്ഗകൃഷി

പ്രഫഷണല്‍ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മെറിട്ടോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് )

പരമ്പരാഗത തടിവള്ളത്തിനും കട്ടമരത്തിനും ഗില്‍നെറ്റ് നല്‍കല്‍ (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

പശുക്കള്‍ക്ക് ധാതുലവണം

പാല്‍ക്കാരി സഞ്ചരിക്കുന്ന കറവയന്ത്രം (General)

പാല്‍ക്കാരി സഞ്ചരിക്കുന്ന കറവയന്ത്രം ( ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി)

പാലിന് സബ്സിഡി (General)

പിവിസി വാട്ടര്‍ടാങ്ക് (എസ്.ടി)

പെട്ടിക്കട (എസ്.റ്റി)

ഭവന രഹിതര്‍ക്ക് ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം വാങ്ങി ന‍ല്‍കല്‍ (എസ്.സി) (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് )

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട വനിതഗ്രൂപ്പിന് സ്വയംതൊഴില്‍ (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് )

ഭിന്നശേഷിയുള്ള മുതിര്‍ന്ന ആളുകള്‍ക്ക് ശ്രവണസഹായി നല്‍കല്‍ (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സൈഡ് വില്‍ഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടര്‍ (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

ഭൂരഹിതര്‍ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ (എസ്.ടി) (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് )

ഭൂരഹിതര്‍ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ (എസ്.സി) (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് )

മത്സ്യതൊഴിലാലികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് മേശ കസേര

മത്സ്യതൊഴിലാളികള്_ക്ക് ഫൈബര്‍ റീ ഇന്‍ഫോഴ്സ് വള്ളം നല്‍കല്‍ (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വലവാങ്ങല്‍ (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

മത്സര പരീക്ഷ മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (എസ്.സി) (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

മുട്ടക്കോഴി

ലാപ്ടോപ്പ് (എസ്.സി)

ലൈവ് ഫിഷ്മാര്‍ക്കറ്റ് (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് )

വനിത ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് തുണിസഞ്ചിനിര്‍മ്മാണത്തിന് ധനസഹായം (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് )

വനിതകള്‍ക്ക് പച്ചക്കറികൃഷി കൂലിചെലവ് സബ്സിഡി (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് )

വനിതകള്‍ക്ക് ശ്രവണ സഹായി നല്‍കല്‍ (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ ചകിരിച്ചോര്‍(ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് )

വാഴകൃഷി വ്യാപനം (എസ്.സി)

വികലാംഗര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടുകുടിയ സ്കൂട്ടര്‍ (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് )

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി (എസ്.റ്റി)

വിവാഹധനസഹായം (എസ്.സി)

വീട് വയറിംഗ് (എസ്.റ്റി)

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍( എസ്.സി)

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (ജനറല്‍)

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ (എസ്.ടി)

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ ( ജനറല്‍)

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

Voters list(Supplymentary list)

ward-1-part-1

ward-1-part-2

ward-2-part-1

ward-2-part-2

ward-3-part-1

ward-3-part-2

ward-4-part-1

ward-4-part-2

ward-5-part-1

ward-5-part-2

ward-6-part-1

ward-6-part-2

ward-7-part-1

ward-7-part-2

ward-8-part-1

ward-8-part-2

ward-9-part-1

ward-9-part-2

ward-10-part-1

ward-10-part-2

ward-11-part-1

ward-11-part-2

ward-12-part-1

ward-12-part-2

ward-13-part-1

ward-13-part-2

ward-14-part-1

ward-14-part-2

ward-15-part-1

ward-15-part-2

ward-16-part-1

ward-16-part-2

ward-17-part-1

ward-17-part-2

ward-18-part-1

ward-18-part-2

ward-19-part-1

ward-19-part-2

ward-20-part-1

ward-20-part-2

ward-21-part-1

ward-21-part-2

ward-22-part-1

ward-22-part-2

Audir report 18/19

audit report 18-19

Audit report 17/18

audit report-17-18

Annual report 18/19

annual_report-18-19

Annual report 17/18

annual_report-17-18

AFS 2018-2019

BS 1

bs-2

bs-3

ie-1

ie-2

rp-1

rp-2

trial-balance

cash-flow-statement

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

draft Votters list 2020

Final Votters List 2020

Final Votters List 2020

Votters list 2020

Votters list 2020