ജൈവ മാര്‍ക്കറ്റ്

കൃഷി വകുപ്പിന്‍റെ ആത്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൃശൂര്‍ ജില്ലക്കനുവദിച്ച ഏക ജൈവമാര്‍ക്കറ്റ് 2014 ഓഗസ്റ്റ്  24 ന് ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. ചേര്‍പ്പ് അസി.ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് അഗ്രികള്‍ച്ചറിന്‍റെ കീഴിലുള്ള 7 പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളില്‍ ജൈവക്കൃഷിയിലൂടെ മാത്രം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്‍ഷിക ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കുന്നതിുള്ള മാര്‍ക്കറ്റാണിത്. രാസവളങ്ങള്‍, മാരക കീടനാശിനികള്‍ എന്നിവ ഒഴിവാക്കി പച്ചക്കറികള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ രോഗവിമുക്തമായ ഒരു തലമുറയെ വാര്‍ത്തെടുക്കുന്നതിനും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് ഇടനിലക്കാരനില്ലാതെ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനും ഇതുവഴി മെച്ചപ്പെട്ട വര്‍ദ്ധിത ആദായം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ജൈവമാര്‍ക്കറ്റിലൂടെ ലക്ഷ്യം വക്കുന്നു. കേരള സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി. ബഹു.ശ്രീ.രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 24 ന് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ച ജൈവമാര്‍ക്കറ്റ് നല്ലരീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് വരുന്നു.

ജൈവമാര്‍ക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടനം

സോളാര്‍ വൈദ്യുത പദ്ധതി

സോളാര്‍ പാനലുകള്‍ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ അപൂര്‍വ്വം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്. 2013-14 സാന്പത്തിക വര്‍ഷം  6 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി  ഏറ്റെടുത്ത പ്രോജക്ട് സി-ഡിറ്റ് വഴിയാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. പ്രോജക്ടില്‍ വകയിരുത്തിയതിനേക്കാള്‍ 60,000/- കുറവു ചെലവുചെയ്താണ്, സി-ഡിറ്റ് മുഖാന്തിരം 3 കിലോവാട്ട് ഉത്പാദനശേഷിയുള്ള പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്. നിലവില്‍ പൂര്‍ണ്ണ കാര്യക്ഷമതയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സോളാര്‍ പദ്ധതി വഴി, പ്രതിമാസം 150 യൂണിറ്റോളം വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും, ഇതുവരെ 700 മണിക്കൂറുകളോളം വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പഞ്ചായത്തുകളില്‍ സൌരോര്‍ജ്ജ പദ്ധതി എന്നതിന്‍റെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം 2014 ആഗസ്റ്റ് മാസം 27 നം ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ വെച്ച് ബഹു.കേരള ഗ്രാമവികസനവകുപ്പുമന്ത്രി ശ്രീ.കെ.സി.ജോസഫ് അവര്‍കള്‍ക്ക് നിര്‍വ്വഹിക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്‍റെ സൌരോര്‍ജ്ജ പാനലുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുത ഉത്പാദനം എന്ന പദ്ധതിയുടെ കമ്മീഷണിങ്ങും അന്നേ ദിവസം നടത്തുകയുണ്ടായി.

സോളാര്‍ പാനല്‍ ഉദ്ഘാടനം

വിവിധ സേവനങ്ങള്‍

ഐ  ഡബ്ല്യ‍ു എം പി സ്കീം