സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില് നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്തക്കളുെടെ പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്-കരട് പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര് നിന്നു തെരെഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്കതാക്കളുടെ പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്-കരട് പട്ടിക

തപാല് മേല് വിലാസം

panchayat contact details

പൌരാവകാശരേഖ 2017

പൌരാവകാശരേഖ 2017

മഴക്കാല പൂര്‍വ്വശുചീകരണം

ചെറിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി ക്രോഡീകരണം

വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി ക്രോഡീകരണം

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2015

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക 2015

വോട്ടര്‍പട്ടിക

Auction 2015-16

Attachemet

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

1.ചെറിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങള്‍കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍

2.ചെറിയനാട്ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ ചുമതലകള്‍നിറവേറ്റുന്നതിനായി അവലംബിക്കുന്നമാനദണ്ഡങ്ങള്‍ചട്ടങ്ങള്‍

3.വാര്‍ഷിക ബജറ്റിലെ വരവു ചെലവു കണക്കുകള്‍

4.വിവിധ ധനസഹായപദ്ധതികള്‍
5.ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2013-14

6.നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന  വിവിധ  ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍, പ്രോജക്ടുകള്‍ ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരും മേല്‍വിലാസവും

7.ചെറിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം,ലഭിക്കുന്ന വേതനം

8.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും നല്‍കിയിട്ടുള്ള D&O ലൈസന്‍സുകളുടെ പട്ടിക, ലൈസന്‍സിന്‍റെ കാലാവധി

« Newer Entries - Older Entries »