ഗുണഭോക്ത്യലിസ്റ്റ് 2016-17

കറവപശുവളര്‍ത്തല്‍ (ജനറല്‍ വിഭാഗം)

കറവപശുവളര്‍ത്തല്‍ (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

ഏത്തവാഴകൃഷി

തെങ്ങ്കൃഷി

ഗ്രോബാഗ് (ജനറല്‍ വിഭാഗം)

ഗ്രോബാഗ് (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

പി. എം.എ.വൈ ഭവനപദ്ധതി (ജനറല്‍ വിഭാഗം)

പി എം എ വൈ ഭവനപദ്ധതി (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

ഭവനപുനരുദ്ധാരണം(ജനറല്‍ വിഭാഗം)

ഭവനപുനരുദ്ധാരണം (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

പാല്‍ ഇന്‍സെന്‍റീവ്

യുവാക്കള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ പരിശീലനം (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

യുവാക്കള്‍ക്ക് സൈന്യത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള പരിശീലനം(പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

യുവാക്കള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷവാങ്ങല്‍ സബ്സിഡ് ധനസഹായം (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)