പൌരാവകാശരേഖ 2017

പൌരാവകാശരേഖ 2017

മഴക്കാല പൂര്‍വ്വശുചീകരണം

ചെറിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി ക്രോഡീകരണം

വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി ക്രോഡീകരണം

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2015

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക 2015

വോട്ടര്‍പട്ടിക

Auction 2015-16

Attachemet

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

1.ചെറിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങള്‍കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍

2.ചെറിയനാട്ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ ചുമതലകള്‍നിറവേറ്റുന്നതിനായി അവലംബിക്കുന്നമാനദണ്ഡങ്ങള്‍ചട്ടങ്ങള്‍

3.വാര്‍ഷിക ബജറ്റിലെ വരവു ചെലവു കണക്കുകള്‍

4.വിവിധ ധനസഹായപദ്ധതികള്‍
5.ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2013-14

6.നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന  വിവിധ  ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍, പ്രോജക്ടുകള്‍ ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരും മേല്‍വിലാസവും

7.ചെറിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം,ലഭിക്കുന്ന വേതനം

8.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും നല്‍കിയിട്ടുള്ള D&O ലൈസന്‍സുകളുടെ പട്ടിക, ലൈസന്‍സിന്‍റെ കാലാവധി

HOSPITAL DETAILS CHERIYANAD GRAMA PANCHAYAT

hospitaldetails-cheriyanad

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റിനുള്ള അപേക്ഷകളില്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍

ജനുവരി

ഫെബ്രുവരി

മാര്‍ച്ച്

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

Older Entries »