ലേലം അറിയിപ്പ്

ലേല പരസ്യം

ചെറിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 വ്യക്തിഗത / ഗ്രൂപ്പ് ഗുണഭോക്ത്യ പട്ടിക

ചെറിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 വ്യക്തിഗത / ഗ്രൂപ്പ് ഗുണഭോക്ത്യ പട്ടിക

ചുവടെ വാര്‍ഡ് തലത്തിലെ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

ചെറിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീല്‍ 2) (ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ,ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവര്‍)

ചെറിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ജില്ലാതല അപ്പീല്‍ സമിതിക്ക് സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷകരില്‍ അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം അര്‍ഹരായ ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ,ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരുടെ പട്ടിക ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ ,ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവര്‍

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2016-2017

Trialbalance schedule
Balancesheet schedule
Balancesheet schedule
Receit-and-Payment statement
Receipt and Payment schedules
Income and Expenditure statement
Income and Expenditure schedule

ചെറിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ലൈഫ് വിജ്ഞാപനം

വിജ്ഞാപനം

സ്വന്തമായി ഭൂമിയുളള ഭവന രഹിതരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞടുത്ത ഗുണഭോക്തകളുടെ പട്ടിക

list2

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞടുത്ത ഗുണഭോക്തകളുടെ പട്ടിക

life1

ലൈഫ്-വിജ്ഞാപനം

വിജ്ഞാപനം

Older Entries »