ഗ്രാമ സഭ ഫെബ്രുവരി 2019

മാന്യരെ,

ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ താഴെ കാണിച്ച അജണ്ട പ്രകാരം ചേരുന്നതാണ് . താങ്കള്‍ കൃത്യസമയത്ത് ഗ്രാമസഭയില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

അജണ്ട

1- 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കല്‍

2. മറ്റ് കാര്യങ്ങള്‍

ക്രമ നം വാർഡ് തീയതി ദിവസം സ്ഥലം
1 1 17.02.2019 ന് 03.00 മണി ഞായർ തറയിൽ അങ്കൺവാടി
2 2 16.02.2019 ന് 02.00 മണി ശനി കുന്നത്ത് കുളം മദ്രസ്സ
3 3 16.02.2019 ന് 02.30 മണി ശനി AMLP സ്കൂൾ ചെറിയമുണ്ടം ആലുംകുണ്ട്
4 4 17.02.2019 2.30 മണി ഞായർ പൊരുത്തിപ്പാറ അങ്കൺവാടി
5 5 16.02.2019 2.30 മണി ശനി ചുടലപ്പുറം അങ്കൺവാടി
6 6 15.02.2019 02.00 മണി വെള്ളി GMLPS പറപ്പൂത്തടം
7 7 16.02.2019 11.00 മണി ശനി സാംസ്കാരിക നിലയം
8 8 18.02.2019 02.00 മണി തിങ്കൾ കുറുപ്പിൻപടി അങ്കൺവാടി
9 9 13.02.2019 10.00 മണി ബുധൻ SVAUPS ഇരിങ്ങാവൂർ
10 10 18.02.2019 2.00 മണി തിങ്കൾ മണ്ടകത്തിന്‍ പറമ്പ് അംങ്കണ്‍വാടി
11 11 14.02.2019 02.00 മണി വ്യാഴം GMLPS ഇരിങ്ങാവൂർ
12 12 13.02.2019 10.00 മണി ബുധൻ AMUPS വാണിയന്നൂർ
13 13 13.02.2019 2.00 മണി ബുധൻ GMLPS പറപ്പൂത്തടം
14 14 15.02.2019 2.30 മണി വെള്ളി ദാറുന്നജാത്ത് മദ്രസ്സ
15 15 14.02.2019 02.30 മണി വ്യാഴം താജുൽ ഫലാഹ് ബ്രാഞ്ച് മദ്രസ്സ
16 16 14.02.2019 10.00 മണി വ്യാഴം 84-ാം നമ്പർ അങ്കൺവാടി
17 17 18.02.2019 02.30 മണി തിങ്കൾ പടിഞ്ഞാക്കര അങ്കൺവാടി
18 18 18.02.2019 02.30 മണി തിങ്കൾ ആസാദ് കോളേജ്

‌പുനര്‍ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19 ലുള്‍പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, പൊതുമരാമത്ത്, ജലസേചനം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും (എ/ബി/സി‍/ഡി ക്ലാസ്സ്) പരിചയ സമ്പന്നരുമായ കരാറുകാരില്‍ നിന്നും മത്സരാധിഷ്ഠിധ ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1. ചൊവ്വാര ആലുക്കാസ് റോഡ് റീടാറിംഗ് - 100000/-

ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം :23/01/2019 12:00 PM വരെ

ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 28/01/2019 01:00 PM വരെ

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി, സമയം : 28/01/2019 03:00 PM

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19 ലുള്‍പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, പൊതുമരാമത്ത്, ജലസേചനം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും (എ/ബി/സി‍/ഡി ക്ലാസ്സ്) പരിചയ സമ്പന്നരുമായ കരാറുകാരില്‍ നിന്നും മത്സരാധിഷ്ഠിധ ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1. എം.സി.എഫ് (മെറ്റീരിയല്‍ കളക്ഷന്‍ ഫെസിലിറ്റി സെന്റര്‍) സ്ഥാപിക്കല്‍  -400000/-

2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ടോയ് ലറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍ - 200000/-

3. കുറുക്കോള്‍ പൊരുത്തിപ്പാറ ആലുംകുണ്ട് റോ‍ഡ് റീടാറിംഗ് - 246420/-

4. പറപ്പൂത്തടം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് - 250000/-

ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം :23/01/2019 12:00 PM വരെ

ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 28/01/2019 01:00 PM വരെ

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി, സമയം : 28/01/2019 03:00 PM

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗ്രാമസഭ നവംബര്‍ 2018

മാന്യരെ,

ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ താഴെ കാണിച്ച അജണ്ട പ്രകാരം ക്ക് ചേരുന്നതാണ്. താങ്കള്‍ കൃത്യസമയത്ത് ഗ്രാമസഭയില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

അജണ്ട

1. 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണം – പ്രോജക്ട് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

2. MGNREGS 2019-20 പദ്ധതി ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ രൂപീകരണം

3. വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം സംബന്ധിച്ച്

4. ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച്

ക്രമ നം വാർഡ് തീയതി സ്ഥലം
1 1 10.11.2018 10.00 മണി എ.എം.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍, ഓവുങ്ങൽ
2 2 10.11.2018  02.00 മണി കുന്നത്ത് കുളം മദ്രസ്സ
3 3 10.11.2018  02.00 മണി AMLP സ്കൂൾ ചെറിയമുണ്ടം ആലുംകുണ്ട്
4 4 05.11.2018  02.00 മണി പൊരുത്തിപ്പാറ അങ്കൺവാടി
5 5 05.11.2018  02.00 മണി നറിയറക്കുന്ന് അങ്കൺവാടി
6 6 10.11.2018  02.00 മണി GMLPS പറപ്പൂത്തടം
7 7 07.11.2018  11.00 മണി സാംസ്കാരിക നിലയം
8 8 09.11.2018 02.00 മണി കുറുപ്പിൻപടി അങ്കൺവാടി
9 9 05.11.2018 02.00  മണി SVAUPS ഇരിങ്ങാവൂർ
10 10 05.11.2018  10.00 മണി മണ്ടകത്തിന്‍ പറമ്പ് അംങ്കണ്‍വാടി
11 11 12.11.2018 02.00 മണി GMLPS ഇരിങ്ങാവൂർ
12 12 05.11.2018 02.00 മണി AMUPS വാണിയന്നൂർ
13 13 09.11.2018 02.00 മണി GMLPS പറപ്പൂത്തടം
14 14 08.11.2018 10.00 മണി ദാറുന്നജാത്ത് മദ്രസ്സ, ചെനപ്പുറം
15 15 07.11.2018 02.00 മണി താജുൽ ഫലാഹ് ബ്രാഞ്ച് മദ്രസ്സ, ചോലപ്പുറം
16 16 07.11.2018 02.00 മണി 84-ാം നമ്പർ അങ്കൺവാടി
17 17 08.11.2018 11.00 മണി പടിഞ്ഞാക്കര അങ്കൺവാടി
18 18 08.11.2018 11.00 മണി ആസാദ് കോളേജ്, നെല്ലിക്കാട്

ജോലി ഒഴിവ്

തിയ്യതി: 18/06/2018

ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍  ഒഴിവുള്ള  അക്രഡിറ്റഡ് ഓവര്‍സീയര്‍   തസ്തികയിലേക്ക് കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  നിയമനത്തിന് 28/06/2018  തിയ്യതി  പകല്‍ 11.00 മണിക്ക് ഇന്‍റര്‍വ്യു നടത്തുന്നു. ഡിപ്ലോമ/ഐടിഐ (സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്) പാസായ താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ കൃത്യ സമയത്ത് ബയോഡാറ്റ സഹിതം എല്ലാ അസ്സല്‍ രേഖകളുമായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍  ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

സെക്രട്ടറി

ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്