ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് സാധ്യതാ പട്ടികയും അപ്പീല്‍ പട്ടികയും

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍ -അപ്പീല്‍ പട്ടിക- തിരുത്തല്‍ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍- അപ്പീല്‍ പട്ടിക- കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കല്‍ ലിസ്റ്റ്

ജനപ്രതിനിധികള്‍ 2015

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - ചേരാനല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 - ചേരാനല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഫാറം 16

(ചട്ടം 21(1) കാണുക)

അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്‍റെ നോട്ടീസ്

യോഗ്യതാ തീയതി 01.01.2015 അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും 1994 - ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷ‍ന്‍) ചട്ടങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായും G07031 - ചേരാനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 1 മുതല്‍ 17 വരെയുള്ള എല്ലാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുടെയും കരടു വോട്ടർപട്ടികയുടെ ഭേദഗതികളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വിവരം പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേയ്ക്കായി ഇതിനാല്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഭേദഗതികളുടെ ലിസ്റ്റ് സഹിതമുള്ള മേല്‍പ്പറഞ്ഞ വോട്ടര്‍ പട്ടികയുടെ പകര്‍പ്പ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയത് എന്‍റെ ആഫീസില്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യവുമാണ്.

സ്ഥലം: ചേരാനല്ലൂര്‍                                                                                                                   തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍
തീയതി:07.09.2015                                                                                                                                                               ചേരാനല്ലൂര്‍

ചേരാനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ  അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 - ചേരാനല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഫാറം 3
[ചട്ടം 8 കാണുക]
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്

സ്വീകര്‍ത്താവ്
സമ്മതിദായകർ,

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വോട്ടര്‍ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും, ആയതിന്റെ ഒരു പകര്‍പ്പ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഓഫീസ് സമയത്ത് എന്റെ ഓഫീസിലും, ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലും, താലൂക്ക് ഓഫീസിലും, വില്ലേജ് ഓഫീസിലും ലഭ്യമാണെന്ന് ഇതിനാല്‍ അറിയിക്കുന്നു.

വോട്ടര്‍പട്ടിക തയ്യാറാക്കലിന്റെ യോഗ്യതാ തീയതി 01/01/2015 ആണ്.

മേല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച യോഗ്യതാ തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, പട്ടകിയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദമോ, പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ ഉള്‍കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ 4, 5, 6, 7 എന്നീ ഫാറങ്ങളില്‍ ഉചിതമായതില്‍ 10/06/2015 മുതല്‍ 15 ദിവസം വരെ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ അവകാശവാദവും, ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപവും, ഉള്‍ക്കുറിപ്പലെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷയും ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഫആറം 5 ലുള്ള അപേക്ഷ നേരിട്ടോ, തപാല്‍ മുഖേനയൊ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍

ചേരാനല്ലൂര്‍

ചേരാനല്ലൂര്‍
01/05/2015

ചേരാനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »