ചേപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-പൌരാവകാശ രേഖ

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17 (തീരുമാനം നമ്പര്‍-1(1) തീയതി-15.12.2016)

Click Here

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ 2015

ജനപ്രതിനിധികള്‍

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

2012-13

2013-14

2014-15

അന്തിമവോട്ടര്‍പട്ടിക-2015

വാര്‍ഡ്-01 പാര്‍ട്ട്-01

വാര്‍ഡ്-01 പാര്‍ട്ട്-02

വാര്‍ഡ്-02 പാര്‍ട്ട്-01

വാര്‍ഡ്-02 പാര്‍ട്ട്-02

വാര്‍ഡ്-03 പാര്‍ട്ട്-01

വാര്‍ഡ്-03 പാര്‍ട്ട്-02

വാര്‍ഡ്-04 പാര്‍ട്ട്-01

വാര്‍ഡ്-04 പാര്‍ട്ട്-02

വാര്‍ഡ്-05 പാര്‍ട്ട്-01

വാര്‍ഡ്-05 പാര്‍ട്ട്-02

വാര്‍ഡ്-06 പാര്‍ട്ട്-01

വാര്‍ഡ്-06 പാര്‍ട്ട്-02

വാര്‍ഡ്-07 പാര്‍ട്ട്-01

വാര്‍ഡ്-07 പാര്‍ട്ട്-02

വാര്‍ഡ്-08 പാര്‍ട്ട്-01

വാര്‍ഡ്-08 പാര്‍ട്ട്-02

വാര്‍ഡ്-09 പാര്‍ട്ട്-01

വാര്‍ഡ്-09 പാര്‍ട്ട്-02

വാര്‍ഡ്-10 പാര്‍ട്ട്-01

വാര്‍ഡ്-10 പാര്‍ട്ട്-02

വാര്‍ഡ്-11 പാര്‍ട്ട്-01

വാര്‍ഡ്-12 പാര്‍ട്ട്-01

വാര്‍ഡ്-12 പാര്‍ട്ട്-02

വാര്‍ഡ്-13 പാര്‍ട്ട്-01

വാര്‍ഡ്-13 പാര്‍ട്ട്-02

വാര്‍ഡ്-14 പാര്‍ട്ട്-01

വാര്‍ഡ്-14 പാര്‍ട്ട്-02

ലേലപരസ്യം-2015-16

Click Here

ഫോറം-3

(Click Here)

പോളിംഗ്സ്റ്റേഷനുകള്‍

(Click Here)

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ജീവനക്കാരുടെ പേര്, തസ്തിക

ജീവനക്കാരുടെ പേര്, ചുമതല

2017-2018 വര്‍ഷം അനുമതി പത്രം നല്‍കിയ ഡി & ഒ ലൈസന്‍സികളുടെ പേര് വിവരം

ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ചട്ടങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍/വകുപ്പ്തല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഡി.പി.സി അംഗീകാരം നല്‍കിയ പ്രോജക്ടുകള്‍

2017-18 വാര്‍ഷിക ബജറ്റ്

കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല  ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

മാനസിക ശാരീരികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാാഹിതരായ വനിതകള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോകതൃ പട്ടിക 2013-14

വിധവാ പെന്‍ഷന്‍

ഗുണഭോകതൃ പട്ടിക

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതികള്‍ അധികാരത്തില്‍

« Newer Entries - Older Entries »