പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

മുതുകുളം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

12.67ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

14

ജനസംഖ്യ

:

18870
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

8914
സ്ത്രീകള്‍

:

9956
ജനസാന്ദ്രത

:

1489
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1117
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

95
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

93
Source : Census data 2001