“ലൈഫ് പദ്ധതി”-കരട് സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍