ഇലക്ഷന്‍ 2020-കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഇലക്ഷന്‍ 2020-കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്2019

ഇടവിളകൃഷി
തെങ്ങ്കൃഷി വികസനം
മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
ഒറ്റടാപ്പ് ജനറല്‍
ഒറ്റടാപ്പ് എസ്.സി.പി
കട്ടില്‍ ജനറല്‍
കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
കാലിത്തീറ്റ എസ്.സി.പി
കാലിത്തീറ്റ ജനറല്‍
കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ എസ്.സി.പി
കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍
തെങ്ങ്കൃഷി വികസനം
ഇഷ്ടിക നിര്‍മ്മാണം-ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്
ഇഷ്ടിക നിര്‍മ്മാണംജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
കുട്ടികള്‍ക്ക് ശ്രവണസഹായി -ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
ചകിരി നിര്‍മ്മാണം-ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
മത്സ്യവില്‍പ്പന (മത്സ്യംഡയറില്‍ഉണക്കി)-ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
പച്ചക്കറികൃഷി കൂലിചെലവ്-ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
പട്ടികജാതിയുവാക്കള്‍ക്ക് വിദേശത്ത്പോകാനുള്ള ധനസഹായം-ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
പഠനമുറി -ആണ്‍കുട്ടികള്‍
പഠനമുറി-പെണ്‍കുട്ടികള്‍
പാലിനു സബ്സിഡി
പുരയിടകൃഷി വികസനം
പേപ്പര്‍ക്യാരിബാഗ്
പോത്തുവളര്‍ത്തല്‍ എസ്.സി.പി
പോത്തുവളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍
ഫുഡ്ബോള്‍,വോളിബോള്‍പരിശീലനം
ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്
ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പുംബത്തയും
മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വല
മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെമക്കള്‍ക്ക് പഠനോപരകരണം
മത്സ്യലോപ്ന്നങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണപരിശീലനം
മുച്ചക്രവാഹനം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
മെറിറ്റോറിയല്‍സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്-പെണ്കുട്ടികള്‍
മെറിറ്റോറിയല്‍സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്-ആണ്‍കുട്ടികള്‍
മേശയുംകസേരയും
പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്
വനിതകള്‍ക്ക്പച്ചക്കറികൂലിച്ചെലവ്
വനിതകള്‍ക്ക്സ്വയംതൊഴില്‍
വീട് പുനരുദ്ധാരണം എസ്.സി.പി
വീട്പുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍
വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ എസ്.സി
അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് മുച്ചക്രവാഹനം
ഇഷ്ടികനിര്‍മ്മാണം-ബ്ലോക്ക്
മെറിറ്റോറിയല്‍സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് എസ്,സി.പി ബ്ലോക്ക്

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

bhinnaseshi-scholarshippmd
bhumivangal
table-chair
biogas
block-kizhanguvargam
chanakapodi
cow
edavila-krishy
ellu-krishy
<a href=’http://lsgkerala.in/chennithalathripperumthurapanchayat
fishermen-net2
fishermen-son-padanaupakaranam
goat-scp
grow-bag
house-maintenance
biogas1
kannukutty
kattil2
kinar
laptop
life-house
milk-subsidy
muttakozhi
nalikera-vikasanam
nelkrishi-coolichelavu
plastic
pothukutty
pump-set
sc-youth-job
study-room
table-chair1
taxi-sc
vanitha-swayam-thozhil
vazhakrishi1
bhinnaseshi-scholarshippmd1

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികള്‍ 2018-19

approved-project-201819

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017/18

ഏത്തവാഴകൃഷി
ബയോഗ്യാസ്
ക്യാന്‍റ്റീന്‍
തെങ്ങുകൃഷി
കയര്‍ വ്യവസായം
സൈക്കിള്‍
ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പും ബത്തയും
താറാവ് വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍
താറാവ് വളര്‍ത്തല്‍ എസ്.സി.പി
ഇടവിളകൃഷി എസ്.സി.പി
ഇടവിളകൃഷി
മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍
മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ എസ്.സി.പി
എള്ളുകൃഷി
മത്സ്യബന്ധനത്തിന് സുരക്ഷ ഉപകരണം
ആട് വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍
ആട് വളര്‍ത്തല്‍ എസ്.സി.പി
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ്.സിപി
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ ജനറല്‍
ജൈവവളം
കാടുവെട്ടു യന്ത്രം
കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
ഭൂമി വാങ്ങല്‍ ജനറല്‍
ഭൂമി വാങ്ങല്‍ എസ്.സിപി
മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്
മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്
പാലിനു സബ്സിഡി
പേപ്പര്‍ ക്യാരിബാഗ്
പരമ്പരാകൃത കൈത്തൊഴില്‍
കുരുമുളക് കൃഷി
പാടശേഖരത്തിന് പെട്ടിയും പറയും വാങ്ങല്‍
പവര്‍സ്പ്രേയര്‍
സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്
സൈഡ് വീല്‍ സ്ക്കൂട്ടര്‍
വനിത അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് സൈഡ് വീല്‍ ഘടിപ്പിച്ച സ്ക്കൂട്ടര്‍
ശ്രവണസഹായി
മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം
പഠനമുറി
മേശയും കസേരയും
ട്രാക്ടര്‍
പച്ചക്കറി വികസനം എസ്.സി
പച്ചക്കറി വികസനം ജനറല്‍

ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്

Staff job responsibilities

staff-responsibilities

Details of Panchayat Office

Address

Chennithala Thripperumthura Grama Panchayat,

Chennithala P. O.,

Mavelikara-690105,

Alappuzha Dist.

Ph: 0479 2325396

CUG Mob. No. - 9496043714 (President)

9496043715 (Secretary)

8281040937 (Vice President)

email - chennithalathripperumthuragp@gmail.com

Details of employees

details-of-employees

Projects-Expenditure Report 2016-2017.

report106-expenditure-22022017

Older Entries »