ജനകീയാസൂത്രണം 2019-20 ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

2019-20 ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ - കുടിവെള്ള വിതരണം സംബന്ധിച്ച്

ചെന്നീര്‍ക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - 2018-19 - പുനര്‍ ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

പുനര്‍ ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം - എല്‍.ഇ.ഡി തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കല്‍ - കൂലി നല്‍കല്‍

ജനകീയാസൂത്രണം - ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2018-19

കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ - ജനറല്‍
ലാപ്പ്ടോപ്പ് - എസ്.സി.പിമെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
നെല്‍ക്യഷി -ജനറല്‍
പച്ചക്കറി ക്യഷി - ജനറല്‍
പടനമുറി - എസ്.സി.പിആടുവളര്‍ത്തല്‍ -ജനറല്‍
cocilar-inplan4

വീട് പുനരുദ്ധാരണം എസ്.സി.പി
കാലിത്തീറ്റ സബ്സിടി -ജനറല്‍
കന്നുകുട്ടിരപരിപാലനംകേരള ചിക്കന്‍ - ജനറല്‍കേരള ചിക്കന്‍
കിണര്‍ റീചാര്‍ജിംങ്ങ്
കൂണ്‍ക്യഷി -ജനറല്‍3
ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ - എസ്.സി.പിവിവാഹം - എസ്.സി.പി
ട്രയേസ്കൂട്ടര്‍ - ജനറല്‍
ട്രയ്സ്കൂട്ടര്‍ - എസ്.സി.പി
സൈക്കിള്‍ - എസ്.സി.പി
സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം ക്യഷി - ജനറല്‍
പുരയിട ക്യഷി - ജനറല്‍
ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ - ജനറല്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ - അന്തിമ ഗുണഭോക്ത്യ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍-

ഭവന രഹിതര്‍

വിവരാവകാശ നിയമം 2005

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ : ബി സുരേഷ് കുമാര്‍ (സെക്രട്ടറി ,ചെന്നീര്‍ക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
അസി.പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ : (ലാല്‍ എസ്, ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്, ചെന്നീര്‍ക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
ആദ്യ അപ്പീല്‍ അധികാരി : സാമുവേല്‍ എസ് തോമസ് ( പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടറുടെ അധിക ചുമല(I/C), പത്തനംതിട്ട)

ചെന്നീര്‍ക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മെയില്‍ ഐ.ഡി - chenneerkkaragramapanchayat@gmail.com
ഓഫീസ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ - 04682350316
ചെന്നീര്‍ക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ചെന്നീര്‍ക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍

പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുളള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ചട്ടങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍/വകുപ്പുതല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

സംമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി- സാധ്യത പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ വിവരങ്ങള്‍-

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെ വിവരങ്ങള്‍

Life Mission - സംമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി

സംമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി- വിഞ്ജാപനം

നോട്ടീസ്

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അപ്പീല്‍ അപേക്ഷ ഫോറം
ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അപേക്ഷ ഫോറം ( വീടില്ലാത്തവര്‍)

വാഹന ലേലം - ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് സംബന്ധിച്ച്

വാഹനം -ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് new

ജനകീയാസൂത്രണം

മേഖല തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ - 2016-17 new
മേഖല തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ - 2015-16 new
ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2015-16 new
******* മേഖല തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ 2014-15
ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2014-15

Older Entries »