പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്     

:

തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

25.53ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17

 
ജനസംഖ്യ

:

25391
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

12540
സ്ത്രീകള്‍

:

12851
ജനസാന്ദ്രത

:

995
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1025
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

90
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

95
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

86
Source : Census data 2001