ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2015-16 ( ജനറല്‍ )

ginger,jathi-krishi,payar-krishi,kizhangu-krishi,nalikera-krishi,nalkrishi-vikasanam,nalkrishi-subsidy,pumb-set,vattila-krishi,house-repair1,kalitheetta-vitharanam-block,kalitheetta-vitharanam,kalithozhuth,kannukutty-paripalanam,latrine,scholarship,schootar,water-connectin-fisherman-family,water-connection.