ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2015-16 ( എസ്സ് സ്സി )

autoriksha-subsidy,financial-assistance-sh-group,furneture,goat-farming,house-repair,kalitheetta-vitharanam1,kalithozhuthu-nirmanam,koodu-krishi,laptop,padanamuri,parpidabhoomi,vivaha-dhanasahayam,water-connection…………..