എഎഫ്എസ്

balancesheetbalancesheetscheduleincomeandexpenditureledgertrialbalancerptieschedulesrptrprptrpschedulesschedule

ആനുവല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്

Anual Report

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക 1-3

വോട്ടര്‍ പട്ടിക

എ എഫ് എസ്സ്

page-1page-2page-3page-4page-5page-6page-7page-8page-9

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സുകളുടെ പട്ടിക

D & O Licence

പൌരാവകാശരേഖ(21/01/2017 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിലുള്ളത്)

powravakasarekha2017

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - 2016-17

project-2016-2017

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

,വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2014-15വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2013-14വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2012-13

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2015-16 ( എസ്സ് സ്സി )

autoriksha-subsidy,financial-assistance-sh-group,furneture,goat-farming,house-repair,kalitheetta-vitharanam1,kalithozhuthu-nirmanam,koodu-krishi,laptop,padanamuri,parpidabhoomi,vivaha-dhanasahayam,water-connection…………..

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2015-16 ( ജനറല്‍ )

ginger,jathi-krishi,payar-krishi,kizhangu-krishi,nalikera-krishi,nalkrishi-vikasanam,nalkrishi-subsidy,pumb-set,vattila-krishi,house-repair1,kalitheetta-vitharanam-block,kalitheetta-vitharanam,kalithozhuth,kannukutty-paripalanam,latrine,scholarship,schootar,water-connectin-fisherman-family,water-connection.