പൌരാവകാശരേഖ(21/01/2017 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിലുള്ളത്)

powravakasarekha2017

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - 2016-17

project-2016-2017

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

,വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2014-15വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2013-14വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2012-13

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2015-16 ( എസ്സ് സ്സി )

autoriksha-subsidy,financial-assistance-sh-group,furneture,goat-farming,house-repair,kalitheetta-vitharanam1,kalithozhuthu-nirmanam,koodu-krishi,laptop,padanamuri,parpidabhoomi,vivaha-dhanasahayam,water-connection…………..

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2015-16 ( ജനറല്‍ )

ginger,jathi-krishi,payar-krishi,kizhangu-krishi,nalikera-krishi,nalkrishi-vikasanam,nalkrishi-subsidy,pumb-set,vattila-krishi,house-repair1,kalitheetta-vitharanam-block,kalitheetta-vitharanam,kalithozhuth,kannukutty-paripalanam,latrine,scholarship,schootar,water-connectin-fisherman-family,water-connection.

സേവന പെന്‍ഷന്‍ അധിക വിവരങ്ങള്‍

സേവന പെന്‍ഷന്‍ അധിക വിവരങ്ങള്‍

അന്തിമ വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക അധിക വിവരങ്ങള്‍

വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക അധിക വിവരങ്ങള്‍

അന്തിമ വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക 2015

ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അന്തിമ വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക 2015

അനധികൃതപന്നിവളര്‍ത്തല്‍ പിഴ ഈടാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്

order-noc7-302020132

ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ വോട്ടര്‍പട്ടിക 2015

കരട് വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക

ഫോറം 3……..

Ward-1,ward-2,ward-3,ward-4,ward-5,ward-6,ward-7,ward-8,ward-9,ward-10,ward-11,ward-12,ward-13,ward-14,ward-15,ward-16,ward-17

Older Entries »