ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-2017

ചെങ്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2016-2017ലെ  അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

https://drive.google.com/drive/folders/0B1qAejfrRECReEZGTkg0bEUzRnc?usp=sharing