അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

ചെങ്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 07/09/2015 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015