പൊതു വിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തിരുവനന്തപുരം
ബ്ളോക്ക്

:

പാറശ്ശാല
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

19.37 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

21

ജനസംഖ്യ

:

32672
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

16407
സ്ത്രീകള്‍

:

16265
ജനസാന്ദ്രത

:

1687
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

991
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

86.98
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

90.77
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

83.19
Source : Census data 2001