വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകള്‍

ചെങ്ങോട്ടുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ വാര്‍ഷിക  ധനകാര്യപത്രികകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെ ചേര്‍‌ത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണികളില്‍ യഥാവിധി ‍ഞെക്കുക

ആസ്തി ബാദ്ധ്യതാ പത്രിക 2014-2015
വരുമാന വിനിയോഗ പത്രിക 2014-2015
ആയ വ്യയ പത്രിക 2014-2015


ആസ്തി ബാദ്ധ്യതാ പത്രിക 2013-2014
വരുമാന വിനിയോഗ പത്രിക 2013-2014
ആയ വ്യയ പത്രിക 2013-2014

ആസ്തി ബാദ്ധ്യതാ പത്രിക 2012-2013
വരുമാന വിനിയോഗ പത്രിക 2012-2013
ആയ വ്യയ പത്രിക 2012-2013