ജീവനക്കാര്യം

ചെങ്ങോട്ട് കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംഷങ്ങള്‍

ക്രമ നമ്പര്‍

പേര്

തസ്തിക

ശമ്പള സ്കെയില്‍

1

ശ്രീമതി. സിന്ധു.പി എസ്

സെക്രട്ടറി

36600-79200

2

ശ്രീമതി.ബിന്ദു.ഇ

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി

37500-65400

3

ഹെഡ്ക്ലര്‍ക്ക്

27800-59400

4

ശ്രീ.മോഹനന്‍.സി.വി

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

27800-59400

5

ശ്രീ.സുഗേഷ്. ഇ

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്

25200-54000

6

ശ്രീമതി .രമ. എം.കെ

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്

25200-54000

7

ശ്രീ.മനോജ് കുമാര്‍.എം

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്

25200-54000

8

ശ്രീമതി.രമ്യ.ബി

ക്ലര്‍ക്ക്

19000-43600

9

ശ്രീമതി.സിബിലി.ഒ.ടി

ക്ലര്‍ക്ക്

19000-43600

10

ശ്രീമതി.ബിന്ദു.ടികെ

ക്ലര്‍ക്ക്

19000-43600

11

ശ്രീമതി. അമൃതലക്ഷ്മി. പി

ക്ലര്‍ക്ക്

19000-43600

12

ശ്രീ. ആഷിഖ്.പി.ടി

ക്ലര്‍ക്ക്(റീ ഡിപ്ലോയ്മെന്‍റ്)

13

ശ്രീ.ഗണേഷ്.ഒപി ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് 17000-37500

14

ശ്രീമതി.ദേവി.പി.പി പാര്‍ട്ട് ടൈംസ്വീപ്പര്‍ 9340-14800

കരാര് ജീവനക്കാര്

1

ബേബിസജിന.കെ.കെ ടെക്നിക്കന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 20000

എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് കരാര്‍ ജീവനക്കാര്‍

1

മുഹമ്മദ് അനസ് അക്രഡിറ്റ് എച്ഞിനിയര്‍ 25000

2

അനുഷ.കെ ഓവര്‍സിയര്‍ 18500+1500

3

വിജേഷ്.കെ.പി ഡി.ഇ.ഒ കം അക്കൌണ്ടന്‍റ് 18500

4

സന്ധ്യ.കെ.എം ഡി.ഇ.ഒ കം അക്കൌണ്ടന്റ് 18500