ജീവനക്കാര്യം

ചെങ്ങോട്ട് കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംഷങ്ങള്‍

ക്രമ നമ്പര്‍

പേര്

തസ്തിക

ശമ്പള സ്കെയില്‍

1

ശ്രീ. രാജേന്ദ്രന്‍. ഇ

സെക്രട്ടറി

18740-33680

2

ശ്രീ..എം.ബിജു

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി

16180-29180

3

ശ്രീ.ഗംഗാധരന്‍.എം

ഹെഡ്ക്ലര്‍ക്ക്

14620-25280

4

ശ്രീ.മോഹനന്‍.സി.വി

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

14620-25280

5

ശ്രീ.ലതേഷ്.ആര്‍

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്

13210-22360

6

ശ്രീ. ഷീജ.കെ

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്

13210-22360

7

ശ്രീ.മനോജ് കുമാര്‍.എം

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്

13210-22360

8

ശ്രീമതി.രമ്യ.ബി

ക്ലര്‍ക്ക്

9940-16580

9

ശ്രീ.സുധീഷ്.കെ.വി

ക്ലര്‍ക്ക്

9940-16580

10

ശ്രീമതി.സൌമ്യ,ബി.നായര്‍

ക്ലര്‍ക്ക്

9940-16580

11

ശ്രീമതി. അമൃതലക്ഷ്മി. പി

ക്ലര്‍ക്ക്

9940-16580

12

ശ്രീ. ആഷിഖ്.പി.ടി

ക്ലര്‍ക്ക്(റീ ഡിപ്ലോയ്മെന്‍റ്)

13210-22360

13

ശ്രീ.ഗണേഷ്.ഒപി ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് 8500-13210

14

ശ്രീമതി.ദേവി.പി.പി പാര്‍ട്ട് ടൈംസ്വീപ്പര്‍ 4850-7500

കരാര്‍ ജീവനക്കാര്‍

1

ബേബിസജിന.കെ.കെ ടെക്നിക്കന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 13500

എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് കരാര്‍ ജീവനക്കാര്‍

1

ദിജീഷ് കുമാര്‍.ടി അക്രഡിറ്റ് എച്ഞിനിയര്‍ 15000+1000

2

അനുഷ.കെ ഓവര്‍സിയര്‍ 12000+1000

3

വിജേഷ്.കെ.പി ഡി.ഇ.ഒ കം അക്കൌണ്ടന്‍റ് 12000

4

സന്ധ്യ.കെ.എം ഡി.ഇ.ഒ കം അക്കൌണ്ടന്റ് 12000