വാർഷിക ബഡ്ജറ്റ് വിവരങ്ങള്‍

ചെങ്ങോട്ടുകാവ്‌ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2014-2015 വാർഷിക ബഡ്ജറ്റ് ലെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഇനം തിരിച്ചു കാണുവാൻ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബഡ്ജറ്റ് സംഗ്രഹം -വരവുകൾ (രൂപ ആയിരത്തിൽ )
ബഡ്ജറ്റ് സംഗ്രഹം -ചെലവുകൾ  (രൂപ ആയിരത്തിൽ )