പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കോഴിക്കോട്
ബ്ളോക്ക്     

:

പന്തലായിനി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

13.6 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17

ജനസംഖ്യ

:

23702
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11221
സ്ത്രീകള്‍

:

12481
ജനസാന്ദ്രത

:

1743
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1112
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

91.96
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

96.51
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

87.49
Source : Census data 2001