സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ

1.ചെങ്ങോട്ടുകാവ്‌ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അധികാരങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും

.

.

.

2.യോഗനടപടിക്രമം - ജീവനക്കാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവ്

യോഗനടപടിക്രമം - ജീവനക്കാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവ്

യോഗനടപടിക്രമം - ജീവനക്കാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവ്