2016-2017 പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

vanithaswayamthozhil-sinkarimelam3

vanitha-group-papper-glass-cloth-bag3

vanitha-group-led-bulb-making2

vanitha-auto-riksha-general1

Bhavana-nirmanathinu-sthalam-vangal2

Auto-riksha-pick-up-van-general2

2015-തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്–കരട് വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക

WARD 1 BOOTH 1

ഭവനപുനരുദ്ധാരണം പദ്ധതി (പട്ടികജാതി വിഭാഗം) Project No.04/14-15

sc-houses-013

ഭവനപുനരുദ്ധാരണം പദ്ധതി (പട്ടികജാതി വിഭാഗം) project No. 04/14-15

ക്വട്ടേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച്

nrega material works-Quotation

nrega material works-Quotation

പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവല്‍സരപദ്ധതി 2014-15 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി -അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവല്‍സരപദ്ധതി 2014-15 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍ (പട്ടികജാതി വിഭാഗം SSLC വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍നല്‍കല്‍,പട്ടികജാതി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും നല്‍കല്‍,ലക്ഷംവീട് ഒറ്റവീടാക്കല്‍,പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം, അന്ധര്‍ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ നല്‍കല്‍,അലങ്കാരമല്‍സ്യകൃഷി,മല്‍സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍ നല്‍കല്‍,മല്‍സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള വള്ളം നല്‍കല്‍ എന്നിവ)-അംഗീകരിച്ചത്

ലിസ്റ്റ്കാണുവാന്‍ ഇവിചെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2014-15 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ ഭവനനിര്‍മ്മാണം ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

2014-15 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ ഭവനനിര്‍മ്മാണം ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ലിസ്റ്റ് കാണുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വാർഷിക കണക്കുകളുടെ പരിശോധനാ സാക്ഷ്യപത്രം

2013-2014 വർഷത്തിലെ വാർഷിക കണക്കുകളുടെ പരിശോധനാ സാക്ഷ്യപത്രം

audit1audit2

ടെണ്ടെർ പരസ്യം

ചെങ്ങോട്ടുകാവ്‌ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ടെണ്ടെർ പരസ്യം

മുന്‍മെമ്പർ-തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്-ലഭിച്ച അപേക്ഷകള്‍