വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക-വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്-ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് (2017-18,2018-19)

ചെങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 2017,2018 വര്‍ഷത്തെ വാര്ർഷിക ധനകാര്യപത്രികയും വാര്ർഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടും വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രസീദ്ധീകരിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2017-18

2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ സംക്ഷേപം

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2018-19

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

2018-19 വര്‍ഷത്തെ സംക്ഷേപം