ആപത്ക്കരവും അസഹ്യവുമായ ലൈസന്‍സ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍.

ആപത്ക്കരവും അസഹ്യവുമായ ലൈസന്‍സ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍.